བྱིས་སྐྱོང་བསླབ་བྱ།

བྱིས་སྐྱོང་བསླབ་བྱ།

བྱིས་སྐྱོང་བསླབ་བྱ་གྲགས་ཅན།

Great parenting happens when you start controlling yourself and stop controlling your child.  བྱིས་པ་སྐྱོང་སྟངས་ཡག་ཤོས་དེ་ཕ་མས་རང་ཉིད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བྱིས་པར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་དེའོ། Be who you needed when you were...

བྱིས་སྐྱོང་སློབ་གསོའི་བསླབ་བྱ།

 Children learn more from what you are than what you teach  བྱིས་པ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཁྲིད་པ་ལས་ཁྱེད་རང་མི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ལས་མང་པོ་སྦྱོང་ཐུབ།   Your children need your presence more than your presents. -Jesse Jackson  ཁྱེད་ཀྱི་བྱིས་པར་མཁོ་བ་ནི་ཁྱེད་རང་ཉིད་ཡིན་པ་ལས།...