བྱིས་པའི་གློག་བརྙན། Videos

Topic: བྱིས་པའི་བརྙན་འཕྲིན། Videos

Re: Re: བྱིས་པའི་བརྙན་འཕྲིན

Zopa | 21/07/2013

Hi

Re: བྱིས་པའི་བརྙན་འཕྲིན

Dorje | 05/12/2014

ཆོལ་ཁ་གསུམ་པོའི་སྐད་ལུགས་འདི་གཅིག་ལས་གཅིག་གལ་ཆེ་སྙམ། དེས་ན་ཨམ་སྐད་དང་ཁམས་སྐད་ཉན་འདོད་ཡོད་པའི་བྱས་པའང་གང་མང་ཡོད་ངེས།

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

New comment