བྱིས་པའི་གློག་བརྙན། Videos

Topic: བྱིས་པའི་བརྙན་འཕྲིན། Videos

Thanks

Rinchen Dhondup | 24/03/2013

You have done a wonderful job for preserving our culture and language.Thank you from the depths of heart.

འཚམས་འདྲི།

བྱམས་པ་དབང་ལྡན། | 23/03/2013

བཀུར་འོས་གཡག་རྒོད་དྲ་ཚིགས་རྩོམ་སྒྲིག་པ་མཆོག་ལ་ཞུ་གསོལ།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདིར་བྱིས་པའི་གློག་བརྙན་རྣམས་ལེགས་པོ་དཔེ་འདུག་ལ་རྗེས་སུ་འདིར་་ཞི་མི་དང་ཙི་ཙི་ཡི་མུ་འབྲེལ་གློག་བརྙན་འགའ་ཤས་འཇུག་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད།་་་་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་འདུག་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ས་ཞུ།་་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་མང་ཙམ་གནང་ཐུབ་ན་ལེགས་པོ་ཡོད་ས་རེད།་་་་་་་་་མུ་འཐུད་མཇུག་སྐྱོང་ཡོང་བར་ཞུ།་་་

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

New comment