ཀྱེ།

ཐོར་རྒོད་པ་སྤྱན་ཆབ། | 04/02/2013

རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་དུ་མ་གདོང་གིས་བསུས་ནས་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་གྲུབ་པར་སེམས་དགའ་ཡོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་གི་ཡོད། ད་དུང་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དང་རྒྱུ་སྤུས་ཇེ་ལེགས་ཀྱི་རྔུལ་ཆུ་མང་ཙམ་གཏང་བའི་རེ་བ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན། རྔུལ་ཆུ་ཅི་ཙམ་བཏོན་ན་འབྲས་དེ་ཙམ་ཡོད་པས་ཡིན་ལགས།

New comment