ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་མ་འོངས་ཡིན ཕྱིར་བོད་ལ་འགྲོ

བུ་ཆུང་གསེར་གྱི་ཉི་མ། | 16/07/2014

བུ་དང་བུ་མོ་ཚང་མ་བོད་པའི་མ་འོངས་ཡིན། མ་འོངས་བ་རྣམས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བྲན་གཡོག་བྱེད་པ་ལས་བོད་རང་གི་བདག་པོ་བྱེད་ན་སྐྱིད་བྲོ།

New comment