བོད་པའི་བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རོགས་ཞུ

དོན་འགྲུབ | 16/07/2014

དོལ་ཚོགས་སོགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནང་འཁྲུག་བྱེད་ན་སྐྱིད་པོ་ཞིག་མི་འབྱུང་བ་ཁོ་ཐག་རེད། དེ་ལས་བོད་ཕྲུག་ཚོའི་སློབ་གཉེར་ལ་འབད་འབུངས་ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ།

New comment