བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གན་རྡིའི་བསླབ་བྱ།

22/02/2014 18:26

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གན་རྡིའི་བསླབ་བྱ། 

 

Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.

Mahatma Gandhi

ནོར་འཁྲུལ་བཟོ་བའི་རང་དབང་དེ་རང་དབང་གི་གྲལ་དུ་ཚུད་མེད་ན། རང་དབང་ཡོད་པ་ལ་རིན་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡོད།

 

Honest disagreement is often a good sign of progress.

Mahatma Gandhi

དྲང་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པ་དེ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཡིན།

 

You must be the change you wish to see in the world.

Mahatma Gandhi
རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨོན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྱུར་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་རང་ཉིད་ནས་མགོ་འཛུགས་དགོས།

 

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Mahatma Gandhi
སང་ཉིན་འཆི་སྲིད་པ་ལྟར་གནས་དགོས། ནམ་ཡང་འཆི་མི་སྲིད་པ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས།

 

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

Mahatma Gandhi

བློ་རྒྱ་ཆུང་བའི་མིས་དགོངས་ཡངས་གནང་མི་ཐུབ། དགོངས་ཡངས་ནི་མི་བློ་རྒྱ་ཅན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན།

 

I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet.

Mahatma Gandhi

རྐང་ངོ་མི་གཙང་བའི་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང། ངའི་སེམས་ཁམས་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་རུ་མི་འཇུག

 

Nobody can hurt me without my permission.

Mahatma Gandhi

ང་རང་གི་ཆོག་མཆན་མེད་པར། སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ང་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་མི་ཐུབ།


Where there is love there is life.

Mahatma Gandhi

བརྩེ་བ་གང་ན་ཡོད་ན། འཚོ་བ་དེ་རུ་ཡོད།


First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win.

Mahatma Gandhi

དང་པོ་ཁོ་ཚོས་ཁྱོད་ལ་ཁ་ཡ་མི་བྱེད། དེ་ནས་ཁྱོད་ལ་ཟུར་ཟ་བྱེད། དེ་ནས་ཁྱོད་དང་འཁྲུག་འཛིང་བྱེད། དེ་ནས་ཁྱོད་རང་རྒྱལ་བར་འགྱུར།

 

See the good in people and help them.

Mahatma Gandhi

མིའི་ལེགས་ཆར་བལྟས་ཏེ་མི་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས།

 

Without action, you aren’t going anywhere.

Mahatma Gandhi

ལག་ལེན་མེད་ན། གང་ལའང་སླེབས་མི་ཐུབ།

 

I want freedom for the full expression of my personality.

Mahatma Gandhi

ང་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་གཤིས་ཆ་ཚང་གསལ་བར་སྟོན་པའི་རང་དབང་དགོས།

 

“The best way to find your self is to lose yourself in the service of others.”

Mahatma Gandhi

རང་ཉིད་སུ་ཞིག་ཡིན་པ་བཙལ་བའི་ལམ་ཁ་ཡག་ཤོས་དེ་གཞན་དོན་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས་རྒྱུ་དེ་རེད།

“The future depends on what you do today.”

Mahatma Gandhi

མ་འོངས་པ་ག་འདྲ་ཆགས་མིན་དེ། ད་ལྟ་རང་གིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས།

 

I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.

Mahatma Gandhi

ང་ཁྱེད་ཚོའི་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ལ་དགའ་བོ་ཡོད། ང་ཁྱེད་ཚོ་ཡེ་ཤུ་བ་ཚོར་དགའ་བོ་མེད། ཁྱེད་ཚོ་ཡེ་ཤུ་བ་ཚོ་ཁྱེད་ཚོའི་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་དང་འདྲ་བོ་མི་འདུག།

 

“Each night, when I go to sleep, I die. And the next morning, when I wake up, I am reborn.”

Mahatma Gandhi

མཚན་མོ་རེ་རེར་ང་གཉིད་ལ་ཡུར་བའི་སྐབས་སུ། ང་འཆི་བཞིན་པ་རེད། ཕྱི་ཉིན་ཞོགས་པར་ང་གཉིད་ལས་སད་དུས། ང་ཡང་བསྐྱར་སྐྱེ་བ་རེད།

 

 

མཁས་གྲུབ་གྱིས་བསྒྱུར། ལྕགས་མོ་འཚོས་ལེགས་བཅོས་བྱས།

Topic: གན་རྡིའི་བསླབ་བྱ།

cheap cialis online without a persciption

Speancy | 13/06/2021

<a href=https://sscialisvv.com>buy cialis online with a prescription

cialis with alcohol

Speancy | 27/05/2021

<a href=https://vscialisv.com/>buy cialis online using paypal

cheap cialis online without a persciption

Speancy | 13/06/2021

<a href=https://sscialisvv.com>buy cialis online with a prescription

cialis and prostate surgery

NeupeHott | 07/05/2021

<a href=https://vsviagrav.com/>viagra

cialis with alcohol

Speancy | 27/05/2021

<a href=https://vscialisv.com/>buy cialis online using paypal

cialis skin rash Zoompink

NeupeHott | 16/12/2020

Buy Propecia Online With No Prescription proork <a href=https://bansocialism.com/>cialis order online</a> Neenesnisind Cialis Bruxelles

cialis and prostate surgery

NeupeHott | 07/05/2021

<a href=https://vsviagrav.com/>viagra

infant generic cialis safety cooking

AFrauckcica | 18/06/2020

<a href="https://cialisle.com/">buy cialis online without prescription</a>

cialis skin rash Zoompink

NeupeHott | 16/12/2020

Buy Propecia Online With No Prescription proork <a href=https://bansocialism.com/>cialis order online</a> Neenesnisind Cialis Bruxelles

New comment