སྐད་ཡིག་བསླབ་བྱ།

25/09/2012 11:25

༄༅།། རང་གི་ཡོན་ཏན་གནས་ཚད་ཇེ་འཐོར་ཕྱིན་ཏེ་གཤོག་པ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་པ་ན་རང་ཉིད་གཅིག་བུ་འཕུར་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་ཡོང་སྲིད་པས་དེ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད།

Once your own education advances like the growth of little wings, You may think that you can fly alone, but that is a risk.