༄།། ཕག་ཕྲུག་སྤུན་གསུམ།

༄༅།། དུས་སྐབས་ཤིག་ལ། ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་ཕག་ཕྲུག་གཉིས་དང་། ལས་ལ་བརྩོན་པའི་ཕག་ཕྲུག་གཅིག་བཅས་ཕག་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ཕག་ཕྲུག་གསུམ་གྱིས་བསྡོད་ཁང་རེ་རེ་བརྩིགས་པ་དང་། ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་ཕག་ཕྲུག་གཅིག་གིས་སོག་མའི་ཁང་བ་ཞིག་བརྩིགས། གཞན་པ་དེས་ཤིང་ཁང་ཞིག་བརྩིགས།

ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་དུས་ཡིན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཁང་བ་རེ་རེ་བརྩིགས་ཚར་བ་དང་། དེ་ནས་ཉིན་གང་བོར་ཁོང་གཉིས་གླུ་དང་གར་ལ་རོལ་ཏེ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་བསྡད། ལས་ལ་བརྩོན་པའི་ཕག་ཕྲུག་དེས་ཉིན་གང་བོར་ངལ་གསོ་མ་བྱས་པར་བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་ས་ཕག་གི་ཁང་བ་ཞིག་བརྩེགས། སྐབས་དེར་ལམ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྤྱང་ཀུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་གླུ་དང་གཞས་ལ་རོལ་གྱིན་པའི་ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་ཕག་ཕྲུག་གཉིས་མཐོང་སྟེ་སེམས་ལ། ཕག་ཕྲུག་དེ་གཉིས་ཟ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཇི་འདྲིའི་ཞིམ་པ་ལ་བསམ་པ་དང་། ཕག་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སྙེགས་ཏེ་རྒྱུག  ཕག་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱང་རང་རང་གི་ཁང་བའི་ནང་དུ་བྲོས

གནག་སེམས་ཆེ་བའི་སྤྱང་ཀུ་ཆེན་པོ་དེ་དང་པོར་སོག་མའི་ཁང་བའི་རྩར་སོང་སྟེ། དབུགས་ཆེན་པོས་ཕུ་བཏབ་ཏེ་སོག་མའི་ཁང་བ་དགོང་ལ་གཏོར། དེ་ནས་ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་ཕག་ཕྲུག་དེ་སྐྲག་ཐག་ཆོད་པ་དང་། ཕག་ཕྲུག་གཞན་པ་དེ་གབ་ཡོད་སའི་ཤིང་ཁང་དེའི་ནང་དུ་བྲོས། ཡང་སྤྱང་ཀུ་ཆེན་པོ་དེ་ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་ཕག་ཕྲུག་གཉིས་གབ་ཡོད་སའི་ཤིང་ཁང་དེའི་རྩར་སོང་སྟེ། དབུགས་ཆེན་པོས་ཕུ་བཏབ་ཏེ་ཤིང་ཁང་ས་ལ་གཏོར། དེ་ནས་ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་ཕག་ཕྲུག་གཉིས་སྐྲག་ཐག་ཆོད་པ་དང་། ལས་ལ་བརྩོན་པའི་ཕག་ཕྲུག་བསྡད་ཡོད་པའི་ས་ཕག་བརྩིགས་པའི་ཁང་བའི་ནང་དུ་བྲོས།

དེ་ནས་ཡང་སྤྱང་ཀུ་ཆེན་པོ་དེ་ཕག་ཕྲུག་གསུམ་གབ་ཡོད་སའི་ས་ཕག་གི་ཁང་བ་དེའི་རྩར་སོང་སྟེ། དབུགས་ཆེན་པོས་ཕུ་བཏབ་ཏེ་ས་ཕག་གི་ཁང་བ་མར་བཤུགས་ཐབས་ལ་བྱས། འོན་ཀྱང་། ལས་ལ་བརྩོན་པའི་ཕག་ཕྲུག་གི་ཁང་བ་བརྟན་པོ་ཡོད་པས། ཁྱོན་ནས་གཏོར་མ་ཐུབ། མཇུག་མཐར་སྤྱང་ཀུ་ཆེན་པོ་དེ་དུད་ཁུང་ནང་ནས་མར་བབས་ཏེ། ཕག་ཕྲུག་གསུམ་ཡིབ་སའི་ས་ཕག་གི་ཁང་བའི་ནང་དུ་འགྲོ་བསམ་པ་ན། ཕག་ཕྲུག་གསུམ་གྱིས་ཐབ་ནང་དུ་མེ་བཏང་སྟེ། ཁང་བའི་ནང་དུ་རྩ་བ་ནས་ཡོང་དུ་མ་བཅུག་པ་དང་། མཐར་སྤྱང་ཀུ་འུ་ཐུག་སྟེ་ཕྱིར་ལོག་དགོས་བྱུང་། ལེ་ལོ་ཆེ་བའི་ཕག་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་སེམས་ལ་འགྱོད་པ་སྐྱེས་པ་དང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཧུར་བརྩོན་ཆེན་པོས་རང་རང་ལ་འཁྲུ་བའི་ལས་ཀ་ལ་འབད་པ་དང་། ས་ཕག་གི་ཁང་བའང་རེ་རེ་བསྩིགས་ཏེ་བདེ་བར་གནས་སོ།།

 

མཁས་གྲུབ་གྱིས་བསྒྱུར་བ་དང་ལྕགས་མོ་འཚོས་ལེགས་བཅོས་བྱས།

གཡག་རྒོད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་བྱིས་སྒྲུང་འདི་གཞན་ལ་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག

 

Topic: ༄།། ཕག་ཕྲུག་སྤུན་གསུམ།

120 mg of cialis

Speancy | 18/08/2021

<a href=https://cialiswwshop.com/>buy cialis generic</a>

cialis online pharmacy canadian

Speancy | 26/07/2021

<a href=https://cialiswwshop.com/>buy cialis on line</a>

cialis heart arrhythmia

Speancy | 07/07/2021

<a href=https://vsamoxilv.com/></a>

generic cialis sales

Speancy | 21/06/2021

<a href=https://vsviagrav.com>multiple erections viagra

cialis heart arrhythmia

Speancy | 07/07/2021

<a href=https://vsamoxilv.com/></a>

order cialis online without prescription

Speancy | 08/06/2021

<a href=https://fcialisj.com/>cialis professional

generic cialis sales

Speancy | 21/06/2021

<a href=https://vsviagrav.com>multiple erections viagra

is cialis stronger than viagra

Speancy | 21/05/2021

<a href=https://vslevitrav.com/>levitra for sale online

order cialis online without prescription

Speancy | 08/06/2021

<a href=https://fcialisj.com/>cialis professional

paint tadalafil or viagra

AFrauckcica | 20/06/2020

<a href="https://cialisle.com/">generic cialis</a>

1 | 2 >>

New comment