དགེ་རྒན་གྱི་དགེ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་བསླབ་བྱ་གྲགས་ཅན།

དགེ་རྒན་གྱི་དགེ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་བསླབ་བྱ་གྲགས་ཅན།

དགེ་རྒན་གྱི་དགེ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་བསླབ་བྱ་གྲགས་ཅན། 

 

The best teachers are those who show you where to look but don't tell you what to see. 

དགེ་རྒན་ཡག་ཤོས་དེ་ཚོས་ཁྱོད་ལ་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སྟོན་པ་ལས་ཅི་ཞིག་ལྟ་དགོས་པ་མི་བཤད། 

 

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.

-William A. Wardཔ

དགེ་རྒན་དཀྱུས་མ་ཚོས་ཐད་ཀར་བཤད་ནས་ཁྲིད། 

དགེ་རྒན་ཡག་པོ་ཚོས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་ནས་ཁྲིད། 

དགེ་རྒན་ཕུལ་བྱུང་བ་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནས་ཁྲིད། 

དགེ་རྒན་རླབས་ཆེན་ཚོས་བློ་སྒོ་འབྱེད་དུ་འཇུག།

-བེ་ལེམ་ཨེ་བར་ཊི། 

 

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

-Henry Adams

དགེ་རྒན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ནི་བསྐལ་བའི་བར་དུ་གནས་ཀྱང་། ཁོང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་གང་ཞིག་ཏུ་མཚམས་འཇོག་མིན་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཤེས། 

-ཧན་རེ་ཨ་ཊམ་སུ། 

 

It takes a big heart to help shape little minds.

-Unknown

བྱིས་པའི་སེམས་པ་གཉོམ་པོ་དེ་ཚོར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བར་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་དགོས། 

 

To the world you may just be a teacher, but to your students you are a HERO.

-Unknown

སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ཁྱོད་ནི་དགེ་རྒན་ཞིག་ལས་མིན་ནའང་། ཁྱོད་ཀྱི་སློབ་མ་ཚོའི་སྣང་ངོར་ཁྱོད་ནི་དཔའ་བོ་ཞིག་གོ

 

The best teachers teach from the heart, not from the book.

-Unknown

དགེ་རྒན་ཡག་ཤོས་ཚོས་ཉམས་མྱོང་ལས་དཔེ་ཁྲིད་བྱེད་པ་ལས་དཔེ་དེབ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ནོ།

 

A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart.

དགེ་རྒན་གྱིས་ལག་པ་ནས་འཇུས་ཏེ། བློ་སྒོ་ཕྱེ་བ་དང་།བླ་སྲོག་ལ་རེག་པར་བྱེད།

 

Teacher appreciation makes the world of education go around.

-Helen Peters

དགེ་རྒན་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལོངས་སྤྱོད་ལས་སློབ་གསོ་དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ།-ཧི་ལིན་ཕེ་ཊིར། 

 

The influence of a great teacher can never be erased.

-Unknown

རླབས་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞིག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ནི་ནམ་ཡང་སུབ་མི་སྲིད། 

 

I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework.

-Lily Tomlin

ང་རང་དགའ་སའི་དགེ་རྒན་དེ་ནི། ལས་བྱ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་གཞན་པའི་བསམ་གཞིགས་ཞིག་ཀྱང་ཁྱིམ་ལ་འཁྱེར་དུ་འཇུག་མཁན་དེ་ཡིན། 

-ལི་ལིས་ཁྲོམ་ལིན། 

 

Good teachers know how to bring out the best in students.” ― Charles Kuralt.

དགེ་རྒན་ཡག་པོ་ཚོས་སློབ་མའི་བཟང་ཆ་སྔོག་འདོན་བྱེད་སྟངས་དེ་ཤེས་ཀྱི་རེད།

 

“Education is the key to success in life, and teachers make a lasting impact in the lives of their students.” ― Solomon Ortiz.

 

སློབ་གསོ་ནི་མི་ཚེའི་ཁྲོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འབྱུང་བྱེད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་དང་། དགེ་རྒན་ནི་སློབ་མ་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་རྟག་བརྟན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་འཇོག་མཁན་དེ་ཡིན། 

 

གཡག་རྒོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྒྱུར། 

 

སྤྱི་ལོ་2017 ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས ༢༩ ལ།