བྱིས་སྐྱོང་བསླབ་བྱ་གྲགས་ཅན།


Great parenting happens when you start controlling yourself and stop controlling your child. 
བྱིས་པ་སྐྱོང་སྟངས་ཡག་ཤོས་དེ་ཕ་མས་རང་ཉིད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བྱིས་པར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་དེའོ།

Be who you needed when you were young. 
རང་ཉིད་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ཆེས་འདང་བརྩེ་ཆེ་བའི་གང་ཟག་དེར་ཁྱེད་རང་འགྱུར་ངེས།


Your child will follow your example, not your advice. 
ཁྱེད་ཀྱི་བྱིས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ལས། ཁྱེད་ཀྱི་བསླབ་བྱར་དེ་ཙམ་མི་ཉན།

Children need to be taught how to think, not what to think. 
བྱིས་པར་ཇི་ལྟར་བསམ་གཞིགས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་བསླབ་དགོས་པ་ལས། ཇི་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་བ་དེ་མ་རེད། 

Don't worry that children never listen to you. Worry that they are always watching you. 
བྱིས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་མི་ཉན་པར་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། བྱིས་པས་ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་ལྟོས་ནས་ཡོད་པས་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།

Children have never been very good at listen to their elders but they have never failed to imitate them 
རྒན་པའི་ཁ་ལ་བྱིས་པས་ཡག་པོ་མི་ཉན་ནའང་། རྒན་པར་ལད་ཟློས་བྱེད་རྒྱུར་བྱིས་པ་ཧ་ཅང་གྲུང་པོ་ཡོད།

You can't teach children to behave better by making them feel worse. 
བྱིས་པའི་སེམས་ཁམས་མི་སྐྱིད་པ་བྱས་ན།ཀུན་སྤྱོད་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བའི་སློབ་གསོ་སྤྲོད་མི་ཐུབ། 

When children feel better they behave better. Pam Leo
བྱིས་པའི་སེམས་ཁམས་ཇེ་སྐྱིད་དུ་སོང་དུས། ཀུན་སྤྱོད་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་ངེས།


It is easier to build up a child than it is to repair an adult. 
དར་མ་ཡིན་དུས་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ་ལས། བྱིས་པ་ཡིན་དུས་རྨང་གཞི་སྐྲུན་རྒྱུ་སླ། 


When a flower doesn't bloom you fix the environment in which is grows, not the flower. 
Alexander Den Heijer. 
མེ་ཏོག་ཁ་མ་གད་པའི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་ཀྱིས་མེ་ཏོག་སྐྱེས་སའི་ཁོར་ཡུག་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་མེ་ཏོག་ལ་བཅོས་ཐབས་མེད། 

Don't rescue your child from a challenge. Teach the how to face it. 
བྱིས་པ་དཀའ་ངལ་ལ་འཕྲད་དུས་དེ་ལས་སྐྱོབ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། བྱིས་པར་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་བསླབ་དགོས། 

གཡག་རྒོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྒྱུར། 

སྤྱི་ལོ་2017 ལོའི་སྤྱི་ཟླ་9 བའི་ཚེས 5 ལ།

Topic: བྱིས་སྐྱོང་བསླབ་བྱ་གྲགས་ཅན།

online cialis reviews border

AFrauckcica | 21/06/2020

<a href="https://cialisle.com/">cialis order online</a>

New comment