ཚོང་བ་གླེན་པ་དང་རྐུན་མ་སྤྱང་བོ།

ཚོང་བ་གླེན་པ་དང་རྐུན་མ་སྤྱང་བོ།

 

༄༅།། ཚོང་བ་ཞིག་གིས་བོང་བུ་ཞིག་ཁྲིད་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ། རྐུན་མ་གྲགས་ཅན་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་བོང་བུ་དེ་མཐོང་བ་རེད།

 

རྐུན་མ་གཉིས་ཀྱིས་བོང་བུ་དེ་བརྐུ་བར་འདོད་དེ་དལ་བུར་ཚོང་བའི་རྗེས་ནས་འཇབ་སྟེ་བོང་བུའི་མགོ་ཡི་མཐུར་ཕུད་དེ། རྐུན་མ་གཅིག་གིས་མཐུར་མདའ་དེ་རང་གི་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ཚོང་བའི་རྗེས་བསྙེགས། རྐུན་མ་གཅིག་གིས་བོང་བུ་དེད་ནས་ཕྱིར་སོང་། ཚོང་བ་རང་གི་ཁྱིམ་ལ་སླེབས་ལ་ཁད་དུ་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ཙ་ན། མི་ཞིག་གིས་མཐུར་མདའ་ལག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་ཁོས་རྗེས་དེད་དེ་ཡོང་གིན་ཡོད་པ་མཐོང་བས་རེ་ཞིག་ཧད་དེ་ལུས།

 

 

རྐུན་མ་ན་རེ། བདག་པོ་ལགས། ཁྱོད་ཡ་མཚན་དགོས་དོན་མེད། ང་རང་ལྷའི་ཡུལ་ནས་སྐྱོན་ལ་ཐོགས་རྗེས། ལྷའི་དབང་བོ་རྒྱ་བྱིན་གྱིས་ང་རང་ལྷ་ཁྲིམས་ལྟར་མི་ཡུལ་འདིར་མངགས་ནས་བོང་བུ་ཞིག་གི་སྐྱེས་བ་ལེན་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཉེས་པ་དག་ཟིན་པས། མི་ལུས་འདིའི་བསྐལ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད།

ཚོང་བ་ན་རེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ངེད་ཚང་གི་དོན་དུ་དཀའ་ལས་མང་བོ་ཞིག་མྱངས་སོང་བས། འདིར་དངུལ་ལྔ་བཅུ་མ་འགའ་ཡོད་པས། ཁྱོད་ལ་འོ་བརྒྱལ་དུ་སྟེར། ད་སོང་ནས་མི་ལུས་རང་དབང་གི་འཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་རོལ་ཐུབ་པར་གྱིས། རྗེས་ཕྱོགས་སུ་བྱ་ངན་འདྲ་ལས་ནས་ཕྱིར་བོང་བུར་འགྱུར་དུ་མ་འཇུག་ཅེས་ཁ་བརྡ་མང་བོ་བྱས་རྗེས་འགྲོ་རུ་བཅུག

 

ཟླ་འགའི་རྗེས་སུ་ཚོང་བས་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཏུ་རང་གི་བུང་བུ་དེ་མཐོང་བས། སེམས་སྐྱོ་བའི་ངང་ཁ་ནས། ལས་ངན་པོ། ཡང་ཁྱོད་ཕྱིར་བོང་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སོང་ངམ། བྱ་བ་ངན་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན། ད་ནི་ང་ལའང་བྱ་ཐབས་མེད་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོས་མཁྱེན། ཞེས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བཞིན་བོང་བུ་དང་ཁ་གྱེས་ནས་སོང་ངོ། །

 

 རི་མོ་འབྲི་མཁན་མཁས་གྲུབ་ཡིན

གཡག་རྒོད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་བྱིས་སྒྲུང་འདི་གཞན་ལ་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག

 

 

Topic: ཚོང་བ་གླེན་པ་དང་རྐུན་མ་སྤྱང་བོ།

literature-tales for kids.

wegtfalia silva | 16/04/2020

i need the traslation in english-too.

Brand Viagra For Sale Canadian Pharmacy lWaymn

Markfus | 19/04/2020

Ed Sample Pack https://abuycialisb.com/# - Cialis Propecia For Sale Cheapest <a href=https://abuycialisb.com/#>Buy Cialis</a> Hay Viagra Generico

life is generic cialis available in canada police

AFrauckcica | 18/06/2020

<a href="https://cialisle.com/">buy cialis</a>

punishment generic tadalafil review

AFrauckcica | 23/06/2020

<a href="https://cialisle.com/">cheap cialis online</a>

New comment