ཟ་རྔམ་ཅན་གྱི་སྤྱང་ཀི།

ཉིན་ཞིག་ལ། ཨ་ཁུ་སྤྱང་ཀི་ཕོ་བ་ལྟོགས་ནས་ཟས་འཚོལ་བར་འགྲོ་སྐབས་ལམ་བར་དུ་རྟ་རྒན་ཞིག་འདམ་ལ་ཟུག་འདུག་པ་མཐོང་ནས་སྤྱང་ཀིས་ད་ནི་ཟ་རྒྱུ་ཞིག་རག་སོང་བསམ་བཞིན་ཧ་ཅང་དགའ་སྟེ། ཨ་རོགས་རྟ་རྒན་དེ་རིང་ངས་ཁྱེད་རང་ཟ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་གདང་བཞིན་ཟ་གྲབས་བྱེད་དུས། རྟ་རྒན་གྱིས་བསམ་བློ་ཞིབ་མོ་ཞིག་གཏོང་བཞིན་སྤྱང་ཀི་ལ། ཨ་ཁུ་སྤྱང་ཀི་ལགས། ངའི་རྐང་ལག་ཚང་མ་་འདམ་དུ་ཟུག་ཡོད་པས་ལུས་ཡོངས་ལ་འདམ་བག་འགོས་འདུག ད་ལྟ་ཟས་ན་ཤ་ལ་འདམ་དྲི་བྲོ་བས་ཤ་ཞིམ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བས་ཕྱིར་འདམ་ཁར་བླངས་ནས་ཉི་མར་སྐམ་རྗེས་ཟས་ན། ད་གཟོད་ཤ་ཡང་ཞིམ་པོ་ཡིན་སྲིད་ཅེས་ལབ་དུས། ཨ་ཁུ་སྤྱང་ཀིས་དེ་བདེན་པར་སྙམ་ནས། ཡ་ཡ། དེ་ཡང་མི་ཆོག་རྒྱུ་མི་འདུག འོ་ན་ངས་ཁྱེད་རང་འདམ་ཁར་བླངས་ནས་ཉི་མར་སྐམ་རྗེས། ཟ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བཞིན་རྟ་རྒན་འདམ་ཁར་བླངས་ནས་ཉི་མར་སྐམ་དུ་བཅུག

 

ཅུང་ཙམ་འགོར་རྗེས་སྤྱང་ཀིས་ཡང་བསྐྱར་ཨ་རོགས་རྟ་རྒན་ལགས། ད་ཁྱེད་རང་ཉི་མས་སྐམ་འདུག་གམ། ང་ཧ་ཅང་ལྟོགས་ཀྱིན་འདུག་ཞེས་ལབ་བཞིན་མཆེ་བ་གཙིགས་ནས་ཟ་གྲབས་བྱེད་དུས། རྟ་རྒན་གྱིས་ཡང་བསྐྱུར་བསམ་བློ་ཞིབ་མོ་ཞིག་བཏང་ནས་བཤད་རྒྱུར། ཨ་ཁུ་སྤྱང་ཀི་ལགས། ད་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་རང་ཟས་ཆོག་མོད། འོན་ཀྱང་ང་མ་ཤི་སྔོན་དུ་ཁྱེད་ལ་རེ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པས་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དང་ལེན་བྱེད་སྲིད་དམ། ཞེས་བཤད་དུས། སྤྱང་ཀིས་ཡ་ཡ། མགྱོགས་པོར་རེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ཤོད་དང་ངས་བསྒྲུབ་ཆོག་ཅེས་ཅུང་སུན་སྣང་གིས་བཤད།

 

སྐབས་དེར་རྟ་རྒན་གྱིས་ཨ་ཁུ་སྤྱང་ཀི་ལགས། ངས་གོ་ཐོས་ཡིན་ན་ཁྱེད་ཚང་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཚོད་འདུག། དེ་བས་ངའི་རྨིག་མཐིལ་ན་ཡི་གེ་ཞིག་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཀློག་རྗེས་སུ་ང་རང་ཟ་རོགས་ཞུ་ཞེས་ཅུང་གཟབ་ནན་གྱིས་བཤད། སྐབས་དེར་སྤྱང་ཀིས་ཡ་ཡ་མགྱོགས་པོར་རྐང་མཐིལ་སྟོན་དང་། ངས་ཀློག་གི་ཡིན་ཟེར། དུས་དེར་སྤྱང་ཀི་མགོ་ཐུར་དུ་སྒུར་ནས་རྟ་རྒན་གྱི་རྨིག་ངོས་ལ་ལྟ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རྟ་རྒན་གྱིས་ཤུགས་གང་ཡོད་བཏོན་ནས་སྤྱང་ཀིའི་དཔྲལ་བའི་དཀྱིལ་ལ་ཕྲ་ཞིག་བརྒྱབས་པས། སྤྱང་ཀི་དེ་མ་ཐག་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་སོང་བ་རེད།

 

སྐབས་དེར་རྟ་རྒན་གྱིས།

རྟ་རྒན་འདམ་ནས་ལེན་པའི་ཨ་ཁུ་སྤྱང་ཀི་དྲིན་ཅན་པོ།།
གཞན་གྱི་ཤ་ལ་རྔམ་པའི་ཨ་ཁུ་སྤྱང་ཀི་བདའ་རྒན་པོ།།
རྨིག་ངོའི་ཡི་གེ་ཀློག་པའི་ཨ་ཁུ་སྤྱང་ཀི་མཁས་པ་བོ།།
འགྲམ་པ་གཡས་སུ་རྫོགས་པའི་ཨ་ཁུ་སྤྱང་ཀི་ལས་ངན་པོ།།

ཞེས་གླུ་ཆུང་ཞིག་ལེན་ཞོར་ལམ་དུ་ཆས་སོང་ངོ།

 

 

བདེ་མཚོས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་མཁས་གྲུབ་གྱིས་རི་མོ་བྲིས།

གཡག་རྒོད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་བྱིས་སྒྲུང་འདི་གཞན་ལ་བརྒྱུད་འགོད་བྱེད་མི་ཆོག

Topic: ཟ་རྔམ་ཅན་གྱི་སྤྱང་ཀི།

cialis losing effectiveness

Speancy | 24/08/2021

<a href=https://cialiswwshop.com/>buy cialis professional</a>

levitra viagra cialis

Speancy | 30/07/2021

<a href=https://cialiswwshop.com/>buy cialis online with a prescription</a>

cialis erection quality

Speancy | 12/07/2021

<a href=https://vsprednisonev.com/>deltasone over the counter</a>

cialis in the uk

Speancy | 11/06/2021

<a href=https://vslasixv.com>best place to buy furosemide online

cialis erection quality

Speancy | 12/07/2021

<a href=https://vsprednisonev.com/>deltasone over the counter</a>

normal dose of cialis

NeupeHott | 06/05/2021

<a href=https://vsviagrav.com/>viagra online pharmacy

cialis in the uk

Speancy | 11/06/2021

<a href=https://vslasixv.com>best place to buy furosemide online

cialis online from canada Zoompink

NeupeHott | 15/12/2020

cialis canada no prescription proork <a href=https://bansocialism.com/>buying cialis online forum</a> Neenesnisind Otc Celebrex

normal dose of cialis

NeupeHott | 06/05/2021

<a href=https://vsviagrav.com/>viagra online pharmacy

protect uk cialis now

AFrauckcica | 21/06/2020

<a href="https://cialisle.com/">cialis black</a>

1 | 2 >>

New comment