སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་བསླབ་བྱ།

སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་བསླབ་བྱ།

༄༅།། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་གཅེས་སྤྲས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མང་བོ་ཞིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་སྟངས་ཏེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས་མཆོད་གཤོམས་ནང་ལ་བཞག་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད།

We say this a lot, that our Tibetan language needs to be cherished. The way to cherish it is only by using it. The Tibetan languate is not meant to live only on the altar." Gonsa chog.