Article archive

ཡི་དམ་བཀྲ་ཤིས།

19/07/2016 16:11
ངའི་མིང་ལ་ཡི་དམ་བཀྲ་ཤིས་ཟེར། འཚོལ་སྙེག་ཅིག་གམ་ཐུན་མོང་གི་ལས་དབང་དེས་རྐྱེན་པས་རང་ཡུལ་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་བསླེབས་ཤིང་། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་བར་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་དུ་སློབ་གཉེར་བྱས། སློབ་ཞོར་ལ་སློབ་གྲྭའི་དུས་དེབ་< ཟམ་པ > དང་< གངས་ཟླ > སོགས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་འགན་འཁུར་མྱོང་ཞིང་།...

ྈཨ་མའི་བརྩེ་བ།

14/07/2016 22:06
གངས་ལྗོངས་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཇག་ལ་འགྲོ་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་པ་ལྟར། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་ལོ་རབས་བཅུ་བའི་ནང་དུ་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚང་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྡེ་དེར། མིང་ལ་འཇིགས་རིང་དང་འཇིགས་ཐུང་ཞེས་པའི་ཕོ་གསར་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཅུང་ཞན་པོ་ཡིན་སྟབས།...

ཁྱིམ་མཚེས།

12/07/2016 13:40
སྔོན་ཆད་སྡེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་དང་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་བོ་ཞིག་ཡོད། ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཚང་གི་ཕ་རྒན་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་མི་རྒྱུ་ཆེན་དང་དབང་ཆེན་རྣམས་ལ་གུས་ཞབས་བྱེད་པ་ལས།...

མི་རྒོད་ཀྱིས་འདྲེ་རྒོད་བཏུལ།

12/07/2016 13:36
དེ་སྔོན་སྡེ་བ་ཞིག་ན་བུ་སྤུན་གཉིས་ཡོད།  བུ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་རྟ་ཞོན་ནས་མེ་མདའ་ཁུར་ཏེ་རི་དྭགས་བརྔོན་དུ་ཕྱིན། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རི་དྭགས་ཤ་བ་ཞིག་བསད་དེ་ཕྱིར་ཡུལ་ལ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ་མི་རྟ་གཉིས་ཀ་ཐང་ཆད་ནས་ངལ་གསོ་ས་ཞིག་བཙལ། ཉི་མ་ནུབ་སྟེ་ས་རུབ་ལ་ཉེ་བ་ན། ལམ་མདོ་ཞིག་ཏུ་ཁང་སྟོང་ཞིག་མཐོང་།...

གྲོགས་པོའི་དམ་ཚིག

15/12/2015 12:55
དེ་སྔོན་ནགས་ཚལ་ཞིག་ཏུ་ཤ་བ་གཅིག་དང་ཁྭ་ཏ་གཅིག ཙི་ཙི་གཅིག་བཅས་གྲོགས་པོ་གསུམ་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཟས་ཁམ་གང་ཡོད་ན་མཉམ་ཟ་དང་། ཆུ་ཧུབ་གང་ཡོད་ན་མཉམ་འཐུང་བྱས་ཏེ་གནས་ཡོད།  ཉིན་ཞིག་ལ་རུས་སྦལ་ཞིག་ཁོང་ཚོའི་གམ་དུ་ཡོང་སྟེ། རྣམ་པ་ཚོ་ཁམས་བཟང་།...

ཆུང་མ་རིག་རྒོད།

07/12/2015 19:08
སྔོན་ཆད་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ན། མི་ཧམ་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ནི་མི་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཉིན་ཞིག་མི་ཧམ་སེམས་ཅན་དེ་ཞིང་བ་རྒན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་གམ་ལ་སོང་ནས་ན་རེ། ཡ་ཞིང་བདག་རྒད་པོ། ཁྱོད་བདེ་མོ། ང་ཕྱུག་པོ་ཚང་གི་བུ་ཡིན། ངེད་ཚང་ལ་ས་ཞིང་མང་དྲགས་པས། བདག་བྱེད་ཐུབ་གྱི་མི་འདུག ད་ས་ཞིང་ཡག་པོ་ཁ་ཤས་བཙོང་འདོད་ཡོད།...

བླ་རྒན་ཤན།

22/10/2015 08:40
སྔོན་ཆད་ཞིག་ན། རུས་མིང་ལ་ཤན་ཟེར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་བླ་རྒན་ཞིག་ཡོད།དུས་སྐབས་དེར་བླ་རྒན་དེ་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་། མི་ཧ་ཅང་ཁེངས་དྲེགས་ཅན་ཞིག་རེད། སྐབས་དེར། གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཏུ་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་སྐྱེས་པ་གོ་ཆན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། བླ་རྒན་ཤན་ཧ་ཅང་ཁེངས་དྲེགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐོས་པ་དང། སེམས་ལ།...

ཐབས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་བསྐྱངས་།

04/10/2015 12:37
སྔོན་གྲོང་གསེབ་ཞིག་ཏུ། ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཡོད། ཁྱིམ་དེ་ན་སྐྱེས་པ་ཞིག་དང་བྱིས་པ་ལོ་གཅིག་སོན་ིཔ་ཞིག་ཡོད། བྱིས་པ་དེ་བཙས་ནས་ཉིན་འགའ་ལས་མ་སོང་བར་བྱིས་པའི་ཨ་མ་དེ་ཚེ་ལས་འདས། དེ་ནས་སྐྱེས་པ་དེས་བུད་མེད་གཞན་ཞིག་ཆུང་མར་བླངས། བུད་མེད་དེ་ལ་བུ་གཉིས་བཙས།...

བུད་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ།

24/09/2015 07:58
ནམ་རྒྱུན་ཞོགས་པར་སྡེ་བའི་དཀྱིལ་གྱི་གླིང་གའི་ནང་འཁྱམ་འཁྱམ་ལ་འགྲོ་བ་ནི་དབང་འབུམ་རྒྱལ་གྱི་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།ཡང་ཞོགས་པ་ཞིག་ལ།  དབང་འབུམ་རྒྱལ་རང་ཁྱིམ་ནས་གླིང་གར་འགྲོ་བའི་ལམ་བར་དུ། ཤ་མོག་ཟ་བཞིན་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་མཐོང་བ་དང་།...

སུ་ལ་སྨ་ར་རིང་པོ་ཡོད་ན། དེ་ནི་གླེན་པ་ཡིན།

07/09/2015 21:02
སྔོན་ཆད་ས་ཆ་ཞིག་ན། སྐྱེས་པ་སྨ་ར་རིང་པོ་ཅན་ཞིག་ཡོད།ཁོའི་སེམས་སུ་སྨ་ར་རིང་པོ་ནི་མི་ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་མཚོན་རྟགས་སུ་འདོད་ནས།ནམ་རྒྱུན་རང་གི་སྨ་ར་ལ་གཙང་སྦྲ་དང་བདག་གཅེས་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ། སྨ་ར་ལ་ལག་པས་བྱིལ་བྱིལ་བྱས་ཏེ་རྫིག་ཉམས་སྟོན་པ་དང་། སྨ་ར་ལག་པའི་ནང་དུ་བཟུང་སྟེ།...
Items: 31 - 40 of 200
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>