Wildyaks

གཡག་རྒོད་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའི་སློབ་གསོའི་ལས་གཞི་བཙུགས་ཏེ་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའི་ལས་བསྡོམས།

གཡག་རྒོད་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའི་སློབ་གསོའི་ལས་གཞི་བཙུགས་ཏེ་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའི་ལས་བསྡོམས།   བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་བྱས་ནས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ༧སྤྱི་ནོར་༧ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་རྒྱུན་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གནང་ཕྱོགས་ཐད་བསྩལ་པའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ཆེད།...

Wildyaks

བུ་ཕྲུག་གི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་སྐོར་རོབ་ཙམ་གླེང་བ།

བུ་ཕྲུག་གི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་སྐོར་རོབ་ཙམ་གླེང་བ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐྱེ་དངོས་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་དངོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གིས་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།...

བརྙན་འཕྲིན་དང་ཁ་པར་ནི་བྱིས་པའི་རྩེད་ཆས་མིན།

བརྙན་འཕྲིན་དང་ཁ་པར་ནི་བྱིས་པའི་རྩེད་ཆས་མིན།  བརྡ་འཕྲིན་གྱི་དུས་རབས་སུ་འབོད་པའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདི་ནི་བརྙན་འཕྲིན་དང་གློག་ཀླད། ཁ་པར་ལ་སོགས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་སྣ་ཚོགས་དར་བའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན། རོང་འབྲོག་གཙོས་པའི་བོད་མི་འདུས་སྡོད་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྡ་འཕྲིན་ཧ་ཅང་དར་ཁྱབ་དུ་སོང་ཡོད།...

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཡོད་པའི་བྱིས་པ་སྐྱོང་ཚུལ།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཡོད་པའི་བྱིས་པ་སྐྱོང་ཚུལ།   དེང་སང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་དོ་ཁུར་བྱེད་པའི་བོད་མི་སྐྱ་སེར་མང་པོས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་མོ་ཡོད་པའི་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཚུལ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།...

བྱིས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཀུ་རེ་དང་རྩེད་མོ་རྩེ་དུས་གཟབ་དགོས།

བྱིས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཀུ་རེ་དང་རྩེད་མོ་རྩེ་དུས་གཟབ་དགོས།  སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་བྱིས་སྐྱོང་ོསློབ་གསོ་བ་ཚོས་བྱིས་པ་ནི་བླང་དོར་གྱི་དབྱེ་བ་གསལ་བོ་འབྱེད་མི་ཤེས་པའི་སེམས་ཁམས་དྲང་མོ་ཅན་ཞིག་དང་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བསམ་བློ་མེད་པའི་སེམས་ཁམས་གཙང་མ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར།...

བྱིས་པའི་སྟེང་དུ་དྲག་སྤྱོད་བཀོལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱིས་པའི་ཁེ་དབང་སྲུབ་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་སྐོར་གྱི་བྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

བྱིས་པའི་སྟེང་དུ་དྲག་སྤྱོད་བཀོལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱིས་པའི་ཁེ་དབང་སྲུབ་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་སྐོར་གྱི་བྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།    ཉེ་ཆར་འབྲོག་མོ་དཀྱུས་མ་ཞིག་གིས་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པའི་སྒྲ་སྒམ་ཞིག་དང་བུ་མོ་འགས་སློབ་གྲོགས་བུ་མོ་ཞིག་ལ་བརྙས་བཅོས་བྱས་པའི་བརྙན་ཐུང
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Wildyaks

སྤྱི་༢༠༢༠ ལོའི་པཎ་ཆེན་རྗེས་དྲན་ལེགས་སྐྱེས།

  ན་ནིང་བྱིས་སྒྲུང་གླིང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བུ་ཕྲུག་གི་སེམས་ཁམས་སུ་བོད་པའི་དུས་ཆེན་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་དཔེ་ཀློག་གི་གོམས་གཤིས་འཇགས་ཕྱིར་བོད་ཡིག་གི་བྱིས་དེབ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་སྟེ་ཚོགས་མི་མང་པོས་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།...

ལོ་གསར་ལེགས་སྐྱེས།

ལོ་ལྟར་ཡེ་ཤུའི་མ་ཤི་ཀའི་འཁྲུངས་སྐར་གཡས་གཡོན་དུ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ངོས་རྣམས་སུ། ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནས་སྡོད་བོད་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ན་མི་ལེགས་པའི་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད་བྱེད་མཁན་དང་། རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་མཁན། འབོད་སྐུལ་གཏོང་མཁན།...

བྱིས་པར་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་གསལ་རྗེན་མ།

ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ།   བྱིས་སྒྲུང་གླིང་གི་ཚོགས་མི་ཡོངས་དང་གོང་དུ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་པ་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་སློབ་གསོའི་རྐང་འཛིན་པ་ཚོར་བཀའ་དྲིན་ཆེ། རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་བཤད་གནང་བ་རྣམས་རང་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱང་ཆེན་པོ་བྱུང་།...

Wildyaks

པདྨ་འཚོའི་འགྲན་རྩོད་ལས་འཕྲོས་པའི་མྱོང་ཚོར།

ལས་ཀ་དང་དུས་ཚོད་གཉིས་ཀྱིས་རང་དབང་མ་སྤྲད་པས་རྒན་གཡག་རྒོད་དང་ཁོང་གི་བུ་བརྟན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་པདྨ་མཚོའི་འགྲན་རྩོད་ཅེས་པའི་བྱིས་སྒྲུང་དེ་དེ་རིང་མ་གཏོགས་ཞིབ་མོ་ཞིག་བཀླགས་མ་ཐུབ། བྱིས་སྒྲུང་དེ་བཀླགས་རྗེས་རང་གི་སྣང་ངོར་མྱོང་ཚོར་ཞིག་མི་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་སོང་།...

བྱིས་སྒྲུང་ནི་བྱིས་པའི་མ་མ་ཡིན། ─པདྨ་མཚོའི་འགྲན་རྩོད་ཅེས་པའི་བྱིས་སྒྲུང་བཀླགས་ཚོར།

སྤྱི་རྒན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། གཏམ་གྱི་མགོ་མ། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་གཞོན་པ་ཚང་མས་ལག་ཏུ་སྒྲ་བཟུང་ནས་རྡུང་ལེན་ལ་འབུངས། དེ་ནས་སྙན་ངག་དང་བརྩམས་སྒྲུང་གིས་མཚོན་པའི་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས། ཡང་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ཚང་མས་བརྙན་ཆས་བཟུང་ནས་གློག་བརྙན་གྱི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་དང་ལས་སྒོ་གསར་སྤེལ་ལ་འབད་པ་ནང་བཞིན།...

སློབ་གསོ།

  ཕུར་བ་སྐྱིད། (ཁྱུང་མཆུ།)   བྱིས་པའི་སློབ་གསོ་ནི་གཙོ་བོ་ཁྱིམ་ཚང་གི་སློབ་གསོ་དང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གསོ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་ལ། ...

<པདྨ་མཚོའི་འགྲན་རྩོད>>ཅེས་པ་བཀླགས་པའི་མྱོང་ཚོར།

  ཨཱ་འཕགས་ལྷ་མོ། (རྫོང་སར།)    བྱ་བ་ཅི་ཞིག་ལ་འཇུག་རུང་དེའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡོམས་དང་མཇུག་འབྲས་རེ་མེད་པའི་ཚེ་ཧ་ཅང་ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་རེད།...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Wildyaks

བྱིས་པར་གནོད་པའི་བྱ་བྱེད་འགའ།

སྤེལ་དུས 2018-01-22 ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར། རྩོམ་པ་པོ། རྡོ་རྗེས་བསྒྲིགས། དང་པོ། གཅེས་མ་ཤེས་ན་གཅེས་ཕྲུག་ངན་ལང་དུ་གཏོང་།          བྱིས་པ་གཅེས་ལང་དུ་གཏོང་བ་ནི་བྱིས་པར་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་པ་དང་འདྲ་ཟེར་ན་ཐལ་ཆེ་སོང་ན་ཐང་མོད།...
1 | 2 | 3 >>

Wildyaks

བྱིས་པ་"བཟང་པོ་"ཞིག་གསོ་སྐྱོང་བྱ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔ།

བྱིས་པ་"བཟང་པོ་"ཞིག་གསོ་སྐྱོང་བྱ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ལྔ། 《གོང་ས་མཆོག་གི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། འཚོ་བ་ལས་བཏུས།》   ༡) སོ་སོའི་ཚོར་བ་ལ་བཀོད་འདོམས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཕ་མ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ།   ༢) གཅེས་སྐྱོང་གི་སྤྱོད་པ་བྱིས་པ་ལ་མིག་དཔེ་རུ་སྟོན་ཐུབ་པ།   ༣) བྱིས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བཀག་སྡོམ་འོ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

བྱིས་པ་ལོ ༤ ནས ༧ བར་གྱི་ལོ་ཚོད་ལ་རན་པའི་བྱིས་སྒྲུང་།

ཙི་ཙིའི་མཁན་པོ།

04/01/2018 10:29
༄༅།། སྔོན་མ་ཞིག་ན། དགོན་པ་ཞིག་གི་མཐའ་ན་ཞི་མི་ཚོན་པོ་ཞིག་ཡོད། ཉིན་ཞིག་ཞི་མི་དེ་གྲྭ་ཤག་ཏུ་འཛུལ་ནས་བན་ཆུང་ཞིག་གི་ཕྲེང་བ་བརྐུ་བཞིན་ཡོད་དུས། བན་ཆུང་གིས་ཞི་མིའི་རྔ་མ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཤུགས་ཀྱིས་ཚུར་འཐེན། ཞི་མིས་ཀྱང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕར་འཐེན་ཏེ་རྔ་སྣེ་ཆད་པ་རེད།  དེ་ནས་བཟུང་ཞི་མི་དེ་གྲྭ་ཤག་ཏ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Wildyaks

ཚོང་བ་གླེན་པ་དང་རྐུན་མ་སྤྱང་བོ།

  ༄༅།། ཚོང་བ་ཞིག་གིས་བོང་བུ་ཞིག་ཁྲིད་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ། རྐུན་མ་གྲགས་ཅན་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་བོང་བུ་དེ་མཐོང་བ་རེད།   རྐུན་མ་གཉིས་ཀྱིས་བོང་བུ་དེ་བརྐུ་བར་འདོད་དེ་དལ་བུར་ཚོང་བའི་རྗེས་ནས་འཇབ་སྟེ་བོང་བུའི་མགོ་ཡི་མཐུར་ཕུད་དེ།...

༄༅།། གཞུང་དྲང་བུ་མོ།

  ༄༅།། ཕྱུག་བདག་ཚང་གི་སྒོ་དྲུང་དུ། བྱིས་པ་རྣམས་ཉིན་ལྟར་གྲལ་སྒྲིག་ནས་བག་ལེབ་རག་ཐབས་ལ་འཚང་ཁ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སྒྲོལ་མ་ཟེར་བའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ནམ་རྒྱུན་གྲལ་མཇུག་ཏུ་སེམས་ལྷོད་ལ་བབས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།     མཚམས་མཚམས་སུ་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བག་ལེབ་ཆེ་ཆུང་བརྩད་དེ།...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

གངས་ཅན་མགོན་པོ།

སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་བསླབ་བྱ།

༄༅།། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་གཅེས་སྤྲས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མང་བོ་ཞིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་སྟངས་ཏེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས་མཆོད་གཤོམས་ནང་ལ་བཞག་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། We say this a lot, that our Tibetan language needs to be cherished. The way to cherish it...

སྲོལ་རྒྱུན་བྱིས་པའི་རྩེད་མོ།

སྲོལ་རྒྱན་རྩེད་མོ་ཐེ་གེ

27/01/2018 11:52
 སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བྱིས་པའི་རྩེད་མོ་ཐེ་གེ   ཐེ་གེ་ནི་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཀུན་ལ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་བྱིས་པའི་རོལ་རྩེད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེ་གེ་རྩེ་བར་སྤྲོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐེ་གེའི་རྒྱུ་ཆ་ནི་ར་ལུག་གི་རྗེ་ངར་དང་རྐང་མགོ་འབྲེལ་མཚམས་ཀྱི་རུས་པ་རྡོག་རྡོག་དེ་ཡིན་པ་དང་།...

ཁ་བཏགས་འཇོག་རེས།

06/01/2018 23:20
ཁ་བཏགས་འཇོག་རེས།  རྩ་ཐང་སྟེང་དུ་བྱིས་པ་ཚོ་གོར་གོར་མེ་ལོང་གི་དབྱིབས་ལྟར་སྒྲིག་དགོས། བྱིས་པ་རེ་རེའི་དབར་ལ་བར་སྟོང་ཆུང་ཆུང་རེ་བཞག་སྟེ་ཚང་མ་སར་སྡོད་དུ་འཇུག་དགོས།...

སྤྱང་ཀི་དང་མ་མོ་རྩེ་བ།

06/01/2018 23:15
སྤྱང་ཀི་དང་མ་མོ་རྩེ་བ།    སྤྱང་ཀི་དང་མ་མོའི་རྩེད་མོ་ནི་བྱིས་པ་ཆེ་ཆུང་ཀུན་གྱིས་རྩེ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན།  རྩེད་མོ་འདི་རྩེ་སྐབས་བྱིས་པ་ལུས་སྟོབས་དང་ཤེད་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་བྱིས་པ་གཉིས་འདེམས་དགོས།...

Wildyaks

In everyday life, there are 18 ways parents can teach their children Tibetan

23/02/2014 12:20
1. When teaching a language you have be patient and vigilant. The mutual effort of both parents is needed to create a Tibetan-speaking environment at home and to have your children adopt the habit of speaking Tibetan. 2. If only one of the parents speaks Tibetan then he or she needs to only speak...

བུ་ཕྲུག་གསོ་སྐྱོང་གི་ཉམས་མྱོང་།

ཨ་ཕ་ཞིག་གི་ཁ་ཏ།

ཛཾ་ཐང་བ་རིག་དབང་(དབུ་ལམ)ནས།           བྱིས་སྒྲུང་གླིང་གི་ཚོགས་མི་ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།  དུས་ཡུན་རིང་བོ་ཞིག་ལ་ཁ་བརྡ་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་གླིང་ཚོམས་འདིའི་ནང་གི་གསུང་བཤད་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གྱིས་ཉན་གྱིན་ཡོད།...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

འདྲེ་སྒྲུང་།

མི་རྒོད་ཀྱིས་འདྲེ་རྒོད་བཏུལ།

12/07/2016 13:36
དེ་སྔོན་སྡེ་བ་ཞིག་ན་བུ་སྤུན་གཉིས་ཡོད།  བུ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་རྟ་ཞོན་ནས་མེ་མདའ་ཁུར་ཏེ་རི་དྭགས་བརྔོན་དུ་ཕྱིན། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རི་དྭགས་ཤ་བ་ཞིག་བསད་དེ་ཕྱིར་ཡུལ་ལ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ་མི་རྟ་གཉིས་ཀ་ཐང་ཆད་ནས་ངལ་གསོ་ས་ཞིག་བཙལ། ཉི་མ་ནུབ་སྟེ་ས་རུབ་ལ་ཉེ་བ་ན། ལམ་མདོ་ཞིག་ཏུ་ཁང་སྟོང་ཞིག་མཐོང་།...

Wildyaks

ཁྱིམ་མཚེས།

12/07/2016 13:40
སྔོན་ཆད་སྡེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཞིག་དང་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་བོ་ཞིག་ཡོད། ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་པོ་ཚང་གི་ཕ་རྒན་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་མི་རྒྱུ་ཆེན་དང་དབང་ཆེན་རྣམས་ལ་གུས་ཞབས་བྱེད་པ་ལས།...

གཟིག་ལྤགས་བཀབ་པའི་བོང་བུ།

12/08/2015 21:46
གཟིག་ལྤགས་བཀབ་པའི་བོང་བུ་ཡིས།  ལོ་ཐོག་ཟོས་མཐར་གཞན་གྱིས་བསད། སྔོན་ཆད་ཞིག་ལ།སྡེ་བ་ཞིག་ན་མི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་ནགས་ཚལ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ།  གཟིག་ལྤགས་ཤིག་རྙེད། ཁོས་གཟིག་ལྤགས་དེ་རང་གི་བོང་བུ་ལ་གཡོགས་པ་དང་། བོང་བུ་སྡེ་བ་དེའི་ཞིང་ནང་དུ་བཏང་ནས།...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

བྱིས་སྒྲུང་གསར་རྩོམ།

སྟོད་ཀྱི་ཉི་མ་ལྷ་ས།

འབྲོག་པ་རྒན་རྒོན་གཉིས་ལ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཅེས་འབོད་པའི་བུ་ཡ་རབས་ཤིག་ཡོད། བུ་ཆུང་གི་སེམས་སུ་དུས་རྒྱུན་ཏུ་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་སྟོད་ཉི་མ་ལྷ་ས་རུ་གནས་མཇལ་དུ་འཁྲིད་ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་བསམ་གྱིན་ཡོད། ཉིན་ཞིག་ཁོ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་དོན་དེ་ཞུས་པ་ན། མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞལ་ནས། ཉི་མ་ལྷ་སར་འགྲོ་ན།...
1 | 2 | 3 | 4 >>

དངོས་སྒྲུང་གསར་བ།

གསང་སྤྱོད་མ་རྙེད་པ།

24/07/2016 20:41
གསང་སྤྱོད་མ་རྙེད་པ།   ༄།། ས་ལེ་རྒྱལ་ཁ་ན་ཊར་སླེབས་པའི་ནུབ་དེར། ཁོའི་ཆུང་མའི་ཨ་མའི་ནང་དུ་ནུབ་ཇ་འཐུང་དུ་སོང་བ་རེད། ཁོང་ཚོས་ནུབ་ཇ་འཐུང་ཞོར་དུ་ཟས་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལབ་གླེང་བྱས། ཁོ་ན་རེ། ང་འཆི་ནའང་།...

བོད་སྐད་ལབ་རོགས།

24/07/2016 20:39
བོད་སྐད་ལབ་རོགས། ས་ལེ་རྒྱལ་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་དུ་སླེབས་ནས་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་འགྲམ་དུ། ཐང་ཁྲོམ་བཤམས་པའི་བོད་མི་ཞིག་དང་འཕྲད་དེ། ཀ་ཡེ། སྣེ་ལེན་ཁང་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་དྲིས་པར།   བོད་མི་དེས། ཨ་ལེ། གསར་འབྱོར་ཡིན་པེ། ག་རེ་ལབ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ། ཁོས་ཡང་བསྐྱར།...

ྈཨ་མའི་བརྩེ་བ།

14/07/2016 22:06
གངས་ལྗོངས་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཇག་ལ་འགྲོ་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་པ་ལྟར། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་ལོ་རབས་བཅུ་བའི་ནང་དུ་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚང་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྡེ་དེར། མིང་ལ་འཇིགས་རིང་དང་འཇིགས་ཐུང་ཞེས་པའི་ཕོ་གསར་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཅུང་ཞན་པོ་ཡིན་སྟབས།...
1 | 2 >>